ไซบีนัส (Sibinus)

ยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ K26/51

ขนาดบรรจุ : 12 เม็ด x 3 แผง